شهید مهدی باکری به تمام کسانیکه برای مرخصی به پشت جبهه باز می گشتند سفارش میکرد که هرکس از شما پرسید :

چرا در این جنگ پیروز نمی شویم ؟

پاسخ دهید : " برای اینکه تو به جبهه نیامدی . "

+ چرا با اینکه حکومت اسلامی داریم ولی این همه دزدی و بی عدالتی هست ؟

برای اینکه خودمان اسلامی عمل نمی کنیم . هر کدام از ما بسته به توانش کوتاهی می کند ، کم فروشی می کند و نامسلمانی می کند و به اسلام خیانت می کند ...